Nikodemus, een groot theoloog!

Nikodemus is een schriftgeleerde, een theoloog. Hij heeft z’n graad gehaald in de godgeleerdheid. Hij is niet zomaar iemand. Hij behoort tot de geestelijke leiders van Israël. Hij staat in aanzien bij de mensen. Nikodemus heeft van Jezus gehoord. Hij wil meer weten. Hij wil een gesprek. Maar Nikodemus wil zijn aanzien niet verliezen. Hij durft niet in het openbaar naar Jezus toe te gaan. Daarom doet hij het ’s nachts, als niemand hem ziet. Dan heeft hij geen last van de publieke opinie. Niemand ziet hem gaan. Het kost hem geen moeite om Jezus te bereiken, want er staat geen mensenmassa om hem heen. Nikodemus, de bijbelleraar van Israël, komt in de duisternis bij Jezus.
Hij begint het gesprek met zijn erkenning voor Jezus uit te spreken. “Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen die U doet, tenzij God met hem is”.
De reactie van Jezus hierop past niet in het menselijk verwachtingspatroon. Hij toont zich helemaal niet verheugd over deze erkenning van een godgeleerde. Hij knikt niet instemmend. Hij gaat geen theologisch gesprek voeren. Hij zegt: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien”.
Nikodemus die zo’n goed verstand heeft en zo’n geweldige opleiding heeft gehad, verstaat deze woorden niet. Ze komen hem zo onlogisch voor dat hij zegt: “Kan een mens dan voor de tweede maal de moederschoot ingaan en geboren worden? Dat kan toch niet, Heer Jezus!”
Jezus heeft geen bewondering voor de geleerdheid van Nikodemus. “Nikodemus, u bent de leraar van Israël en deze dingen begrijpt u niet?” Jezus biedt Nikodemus een nieuw leven aan. Hij biedt hem verlossing van zijn zonden aan. Hij wil hem redden. Hij wil hem brengen in zijn koninkrijk.

Net niet ver genoeg
Maar Nikodemus neemt de uitnodiging niet aan. Hij gaat weg zonder openlijk voor Jezus te kiezen. Hij aanvaardt de wedergeboorte niet. Hij wil niet van Jezus zijn. Maar hij is ook niet anti. In zijn hart sympathiseert hij met Jezus. Hij neemt het zelfs voorzichtig voor Hem op in de raad van farizeeën en schriftgeleerden. Maar zijn hart aan Jezus geven doet hij niet. Hij durft Hem niet toe te behoren. Hij is bang voor wat de mensen zullen zeggen. Hij is bang voor de kritiek en de smaad van zijn collega’s. Hij wil Jezus niet volgen. Hij blijft waar hij is. In de kring van farizeeën en schriftgeleerden. Nikodemus vindt het allemaal geweldig wat Jezus doet. Hij weet dat Hij door God gezonden is. Maar Nikodemus bekeert zich niet tot Hem. Hij doet geen afstand van zijn oude leven. Hij neemt het nieuwe leven dat Jezus hem aanbiedt niet aan. Hij gaat heel ver, maar net niet ver genoeg. Die ene stap die hem in het koninkrijk van God brengt, doet hij niet.

Hoe is het met u? Hebt u een keuze gedaan voor Jezus? Jezus biedt u een nieuw leven aan.
Drieëndertig jaar na Chr. werd in Israël een man gekruisigd. Hij was onschuldig. Tijdens zijn leven heeft Hij de mensen niets dan goed gedaan. Zieken heeft Hij genezen. Blinden liet Hij zien. Doven liet Hij horen. Verslaafden heeft Hij bevrijd. Melaatsen werden door Hem gereinigd van hun vreselijke onreinheid. Doden riep Hij tot het leven terug. Zijn heilsboodschap heeft Hij aan de mensen verkondigd. En het leven van hen die zijn boodschap aanvaardden, veranderde Hij radicaal.

Onschuldig bloed
Maar zijn loon was de kruisdood. Door de jaloezie en haat van de farizeeën en schriftgeleerden die de gehele Joodse menigte opzweepte, werd zijn ter dood veroordeling van de Romeinse stadhouder Pilatus afgedwongen. En de Romeinse soldaten nagelden Hem aan het kruis.
Toen Hij daar hing tussen hemel en aarde, legde God uw schuld op Hem. De zondeschuld der gehele mensheid werd op Hem gelegd. Onschuldig bloed vloeide uit zijn wonden om u te reinigen van uw zonden. Er vloeide onschuldig bloed om de schuld van de schuldigen voldoen.
Als Jezus gestorven is, komt Nikodemus met een mengsel van mirre en aloë naar zijn begrafenis om de dode Jezus te verduurzamen. Nikodemus, u bent de leraar van Israël en deze dingen verstaat u niet? Nikodemus, niet de dood hoort bij mij, maar het leven.

Nieuw leven
Jezus is gestorven om u te reinigen van uw zonden. Hij is opgestaan uit de dood om u een nieuw leven te geven. Jezus roept u. Kies openlijk voor Hem!
Hij vergeeft uw zonde. Hij doet u opnieuw geboren worden, zodat u een nieuw leven kunt beginnen. Ruil uw oude leven in voor het nieuwe leven uit God.
God heeft u lief!

Jenny Goeree Manschot

Joh. 3:1-21
Joh. 7:50-52
Joh. 19:39-42

Zie ook artikel 20 "Opnieuw geboren!"Evan nr. 7 © 1984


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden