God nodigt u uit!

God nodigt u uit om in de hemel te komen!
Er is een leven na de dood! De vraag is, waar we dat leven doorbrengen. Bij God of bij de vijand van God, de duivel.
God is liefde. De duivel is een moordenaar en een leugenaar. Het huis waar God woont, heet hemel. Het huis van de duivel heet hel. De duivel heeft de hel dubbel en dwars verdiend. Maar de mens is naar het beeld van God geschapen en God nodigt hem uit om in de hemel te komen. De weg daarheen is Jezus. Hij stierf aan het kruis om voor de mens de hemel te openen.

Jezus is de Zoon van God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is de koning van het immense heelal en Hij is ook de koning van Israël. In het jaar nul verliet Jezus zijn hemelse paleis om als kleine baby op aarde geboren te worden. God bood de wereld zijn liefde aan in een weerloze baby!
Jezus werd geboren om te sterven. Hij werd geboren om de zonde van de wereld te verzoenen. Hij was een mens van vlees en bloed net als wij. Maar er was één groot verschil tussen Hem en ons. Hij was geen zondaar. Hij heeft nooit gezondigd. En toch heeft Hij de straf voor de zonde gedragen, de straf voor onze zonde.

God is liefde!
Alle mensen hebben gezondigd. Niemand uitgezonderd. In Gods wet staat dat zondaars de doodstraf verdienen. God is rechtvaardig en heilig. Hij kan de zonde niet verdragen. De zonde roept om vergelding. Daarom heeft de rechter van hemel en aarde de mens ter dood veroordeeld. De mens op deze wereld loopt met zijn doodvonnis op zak. Het kan ieder moment voltrokken worden. Als dit gebeurt, valt het doek over zijn leven definitief. Dan heeft hij geen keus meer. Dan is het voorgoed voorbij. Dan is er geen mogelijkheid meer om tot Jezus te gaan.

Maar, lieve mensen, God heeft de mens niet geschapen om hem ten onder te doen gaan. God is liefde! God geeft de mens de kans om te leven. Jezus is het leven!

In het hart van de wereld
De Zoon van God is mens geworden en Hij heeft de Joodse nationaliteit aangenomen. Jezus is als Joods jongetje in Israël geboren. Daar is Hij opgegroeid en daar heeft Hij gepredikt. Daar heeft Hij grote tekenen en wonderen gedaan. Daar heeft Hij zieken genezen en mensen opgewekt uit de dood. Daar heeft Hij melaatsen gereinigd en duizenden mensen gevoed met een enkel brood en een enkele vis. Daar is Hij ook terechtgesteld. Door zijn eigen volksgenoten. Daar werd úw doodvonnis voltrokken.

In het hart van de wereld, op een executieterrein net buiten Jeruzalem, stond een kruis. Daaraan hing de Zoon van God en droeg onze zonde en onze ziekte. Een onschuldige werd als een misdadiger aan het kruis genageld. Alle zonden en alle ziekten van de hele wereld werden op Hem gelegd. Hij werd gestraft voor onze leugens en bedrog. Hij werd terechtgesteld voor ons racisme. Hij stierf een vreselijke marteldood voor onze haat en agressiviteit. Hij leed aan het kruis voor onze seksuele uitspattingen. Hij werd gehoond en bespot voor onze zonde. Hij stierf, opdat wij zouden leven. Maar Hij is niet dood gebleven. Hij is opgestaan uit het graf en teruggegaan naar de hemel om daar voor ons een plaats te bereiden.

U moet ook wat doen!
Jezus heeft de zonde verzoend met zijn eigen bloed. God heeft van zijn kant alles gedaan om voor u de hemel te openen. Maar ú moet ook wat doen. U moet u bekeren van uw zonde en aanvaarden wat Jezus voor u gedaan heeft. En dan reinigt zijn bloed u van alle zonde!
Bekering is geen formaliteit. Het is een zaak van je hart. Wie met een berouwvol hart tot God gaat, ontvangt vergeving. Bekering brengt een mentaliteitsverandering teweeg, want God geeft de mens een nieuw hart. Hij wordt opnieuw geboren, geboren uit God en God wordt zijn Vader. Als u Jezus aanvaardt, is God niet langer uw rechter, maar uw Vader.
Ik vraag u recht op de man en de vrouw af: Wilt u dat God uw Vader wordt? Wilt u de zonde de rug toekeren en Jezus Christus aanvaarden? U staat voor een belangrijke keuze…de keuze tussen leven en dood. Het Leven is maar één gebed van u verwijderd! God heeft u lief! Hij roept u! Grijp dan uw kans! Grijp het leven!
Het laatste woord is aan u!

Gebed
'Jezus, ik aanvaard dat u mijn verlosser bent. Ik ben een zondaar en ik heb berouw over mijn zonde. Daarom bid ik u, reinig mij van al mijn zonde met uw bloed en geef mij een nieuw hart. Ik stop met zondigen en ik begin een nieuw leven met u! Amen!’
Na dit gebed is God uw Vader en u bent zijn zoon of zijn dochter!


Jenny Goeree Manschot
© 2006


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden