Is Allah dezelfde God als de God van het christendom?

Het antwoord is kort en duidelijk: Nee!
Er is maar één God. Zijn naam is Jezus Christus. De sleutel, de toegang tot God, is Jezus! Hij is de enige die de mens kan redden van zijn zonde. Buiten Hem is er geen God die verlossen kan.

Alle andere goden zijn geen goden. Het zijn afgoden, boze geesten. Het zijn de aanhangers van satan. Satan is de antigod. Hij is de moordenaar en leugenaar. Zijn doel is de mensheid te gronde te richten. Zijn weg is erg breed. Hij biedt de mens vele mogelijkheden die naar de hel leiden. Hij kijkt niet zo nauw. Het maakt hem niets uit of je via Boeddha of via Allah, of via het Hindoeïsme of via een valse voorstelling van de God van de christenen naar de hel gaat, als je er maar terechtkomt.

Er is maar één weg waar de duivel de mens niet op wil hebben. Dat is de smalle weg. Dat is Jezus. Jezus is de weg tot God. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg naar de hemel. Om de weg naar de hemel te bewandelen, moet je heel goed opletten. De weg is smal en God kijkt heel precies. Want er is aan de mensen maar één naam gegeven waardoor zij behouden kunnen worden. Het is de naam van Jezus! Hij wil je niet in de hel hebben, maar in de hemel. Daarom gaf Hij zijn leven voor jou. De moord op Jezus is de enige zinvolle moord in de geschiedenis geweest. Want uit zijn kruisdood is het leven voor de mens geboren. Het bloed van Jezus heeft gevloeid om de mens te reinigen van zonde. Wie met een berouwvol hart tot Jezus gaat, ontvangt vergeving van al zijn zonden en het eeuwige leven.

We zijn op weg naar een wereldreligie, waarin alle godsdiensten samenvloeien tot één machtig religieus bolwerk. Maar er is één groep mensen die daar niet in past. Het zijn de wedergeboren kinderen van de God van Israël. Het zijn de volgelingen van Jezus Christus! Zij zullen buitengesloten en vervolgd worden om de naam van Jezus! Dat is de enige naam waardoor de mensen behouden kunnen worden.


Kort Commentaar

De Stentor plaatste op 12 juli 2006 op pagina 3 onder de kop: “Goeree: Allah is een aanhanger van de Satan” een artikel n.a.v. bovenstaande tekst.
Het resultaat is commotie, boze reacties en scheldpartijen.

Ik heb het bovenstaande niet geschreven om een knuppel in het hoenderhok te gooien, maar om mensen duidelijk te maken dat de God van het christendom en die van de islam niet dezelfde God is. Van de kant van de kerk wordt vaak het tegendeel beweerd.
Als ik de zaak had willen opruien had ik zelf wel een soortgelijke kop als die van de Stentor bedacht.

Bovendien meen ik dat van moslimzijde niet wordt gezegd dat hun god dezelfde is als de God van het christendom.
Waarom dan al die ophef?


Jenny Goeree Manschot
© 2003


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.Posted by Jenny Goeree Manschot @ 01-10-2006 04:40
Antwoord op reactie van 24-9-2006 12:46

Hallo JH,

Jezus heeft iedereen lief. Hij stierf aan het kruis voor alle mensen. Iedereen die tot Hem komt en zich laat reinigen van zijn zonde, is gered en staat aan het begin van een nieuw leven. Dit geldt voor alle mensen. Niemand uitgezonderd. De enige voorwaarde om in de hemel te komen is: Je bekeren tot Jezus, de Zoon van de levende God. Dit geldt ook voor moslims, joden, boeddhisten, hindoes enz.

Jezus is de weg tot God. Dat die weg smal is, betekent niet dat er maar weinig mensen op kunnen lopen. Het betekent dat je er alleen op kunt lopen als je Jezus volgt.
Er is maar één waarheid. En dat is Jezus!
God is rechtvaardig. Mensen die sterven zonder dat ze het evangelie van Jezus gehoord hebben, zal Hij rechtvaardig oordelen.

Hoe is het met jou? Jij bent wel op de hoogte van het evangelie. Wil jij voor Jezus kiezen?

Jenny Goeree ManschotPosted by Jenny Goeree Manschot @ 26-09-2006 18:55
Beste Piet,

Je wordt een kind van God door het geloof in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus stierf aan het kruis voor de zonde van de mensheid. Hij hing daar in onze plaats. Wij hoorden daar eigenlijk te hangen, maar Jezus heeft ons zo lief dat Hij voor ons gestorven is. Zijn onschuldig bloed vloeide voor een schuldige wereld. Iedereen die dit gelooft, ontvangt vergeving van zijn zonde en wordt uit God geboren. Dan is God zijn Vader.

Jenny Goeree Manschot

Posted by Piet @ 26-09-2006 05:39
In de koran heet Jezus "Isa" en staan de "mensen van het boek," (het boek is de thora of het evangelie) hoog aangeschreven. Allah heeft in de koran 99 heilige namen, maar de naam "Vader" ontbreekt.
Godzijdank wil God door Jezus "Vader" zijn, maar van wat voor kinderen?

Posted by JH @ 24-09-2006 12:46
Deze reactie is vanwege de lengte ingekort

Hallo Jenny Goeree Manschot,

In uw artikel zegt u: "Er is maar één weg waar de duivel de mens niet op wil hebben. Dat is de smalle weg."

Het is waarschijnlijk niet toevallig dat er maar een weg is die naar behoud leidt en dat u toevallig degene bent die daar op loopt.
U bent lid van de goede groep en de rest van de wereld zit fout.
Fijn en rustgevend denkbeeld, zeker.
Ik leef ook elke dag met de veronderstelling dat ik het goed heb.
Zonder deze ego-verfrisser kan niemand leven denk ik.
Zo werkt het en zo heeft het altijd al gewerkt.
De bijbel leert ons de smalle weg die niet voor iedereen toegankelijk is.
Jawel de liefde van de Here Jezus is voor iedereen.
Dat wordt gezegd.
Maar....

Het reddingswerk van Christus is beperkt tot mensen die het nieuwe testament hebben gelezen.
Het reddingswerk is beperkt tot mensen die Jezus hebben aangenomen in hun persoonlijke leven.
Het is dus niet bestemd voor de moslims en de boeddhisten en de Joden en andere misleiden.
Deze mensen leven allemaal in hun culturele leugen.
U beschrijft het goed.
Het is inderdaad een zeer smalle weg in een wereld met ontelbare wegen.
En alles is bij voorbaat fout en duivels.

Zie hier het ware gezicht van de christen.
Ik ben blij dat u zo open bent en dat u zegt waar het op staat.

Ondertussen zullen anderen die vrede in deze wereld willen, op deze aarde, bruggen bouwen waar u kloven slaat.
Zij zullen woorden van verdraagzaamheid en respect spreken tot andere levensbeschouwingen.
Zij zullen leren van elkaars gedachten en elkaars wijsheden.
Elke cultuur en elke levensbeschouwing heeft namelijk diepe wijsheid die aangeboord kan worden als je met hen in gesprek gaat.

Maar gesprek met andere belevingswerelden is u waarschijnlijk vreemd.
U wilt alleen maar het evangelie brengen.
U wilt niet leren van anderen.

Jammer voor u misschien.
Ik zal voor u bidden.
Dat de god van alle mensen (en niet alleen van de christenen) u mag gedenken en dat hij u mag zegenen.

Vriendelijke groet van JH


Posted by Jenny Goeree Manschot @ 30-07-2006 13:51
N.a.v. bericht 27-07-2006

Hallo Sahar,

Bedankt voor uw antwoord.
Als Joden en christenen de mensen van de Koran zijn, waarom wordt het Woord dat zij van hun God hebben gekregen, de Bijbel, dan door de Koran verworpen? En waarom is Jezus, de Zoon van God, dan gedegradeerd tot een rang onder Mohammed?

Jezus was God en is God. Hij is de Zoon van God en Hij is mens geworden om als mens de straf te dragen die de mensheid verdiend heeft. De mens verdiende de doodstraf, maar aan het kruis heeft Jezus de doodstraf voor hem omgezet in eeuwig leven. Daarom is Jezus de verlosser der wereld. Iedereen die in Hem gelooft en zich tot Hem bekeert, ontvangt eeuwig leven.
In de Bijbel zegt Jezus, dat wie een ander evangelie predikt dan Hij heeft bekendgemaakt, o.a. door zijn apostel Paulus, is vervloekt. Ook al zou een engel uit de hemel dit doen. (Galaten 1:8 en 9).
Er is maar één God! Zijn naam is Jezus! Hij is de schepper van hemel en aarde.

Allah is niet de God van de christenen. En ook niet de God van de Joden, al heeft het merendeel van de Joden hun God verworpen. Eenmaal zullen de Joden erkennen dat Jezus hun Koning is. Dat zal zijn als Hij plaatsneemt op de troon in Jezuzalem. Dan is Israël volk nummer één van de wereld en dan is er vrede op aarde.

Groeten,

Jenny Goeree ManschotPosted by Jenny Goeree Manschot @ 30-07-2006 13:16
N.a.v. bericht d.d. 27-07-2006

Hallo Kafir,

Ik ben het met u eens. Allah is niet de God van de Joden en ook niet de God van de christenen.

Bedankt voor de genoemde sites. Ik ken Engels, dus dat is geen probleem.

Wat de hoofdletter betreft, ik houd me over het algemeen aan de spellingregels van het Groene Boekje. Anders wordt het zo ingewikkeld.

Jenny Goeree Manschot


Posted by kafir @ 27-07-2006 18:40
Geachte Mevrouw Goeree
allah (niet met hoofdletter) kan nooit de GOD van Jisrael zijn!
allah heeft geen Zoon.(Surah 2:116, 6:100, 19:85, 23:91, 112:1-4) !
Nu de Bijbel zegt in 1 Johannes 2:22 dat een ieder die de Naam van den Zoon loochent de geest van antchrist heeft!
Er zijn nog massa's meer Bijbelteksten die aantonen wie allah is!
Ik weet niet of je de Engelse taal machtig bent!
Indien, hier de Site van Prophet of doom! www.prophetofdoom.net
Ook hier nog een artikel van een Noorse Site in het Nederlands:"Geloven Christenen in drie goden?" http://rto73.0catch.com/Dutch/EenGod.htm
Het Evangelie van Mohammed http://rto73.0catch.com/Dutch/EvangelieMohammed.htm
Welke Ark is de echte?
http://rto73.0catch.com/Dutch/ArkvanNoach.htm
Een Nederlandstalige afdeling van Anwering-islam
http://answering-islam.org/Dutch/index.htm
Getuigenissen
http://www.answering-islam.de/Main/Dutch/index.htm

Moge de Almachtige u beschermen onder zijn kostbare Bloed
Ha Baruch v' ha or Eloheenoe Jisraele!
Kafir

Posted by Sahar @ 27-07-2006 08:45
Hallo Jenny Goeree Manschot,

Uw vraag heb ik gelezen en mijn antwoord is heel simpel: ja. In de Koran staat duidelijk meerdere malen aangegeven dat Joden en Christenen de mensen van het boek zijn. Zelfs als je de analfabete moslims uit de bergen zou vragen wie Jezus is en wie zijn God is, zul je te horen krijgen dat ze in hetzelfde God geloven en dat Jezus een profeet van God was, geboren uit de maagd Maria. Dus het is een uitgemaakte zaak. Het is niet een manier van interpretatie. De levensverhaal van Jezus staat uitgebreid in de Koran, ook de moslims kennen zijn biografie en hebben diep respect voor hem. Ook als hij genoemd wordt, zullen ze hem adresseren met 'Vrede zij met hem', iets dat alleen voorbehouden is aan God en zijn profeten.

Ik hoop uw antwoord gegeven te hebben en ben bereid overige zaken te verhelderen mocht u vragen hebben.

Groeten,
Sahar

Posted by Jenny Goeree @ 17-07-2006 15:50
Hallo Sahar,

Bedankt voor uw reactie.
Ik wist niet dat moslims zeggen in dezelfde God te geloven als de christenen en de Joden. Het verbaast me wel. Ik veronderstelde het tegendeel. Daarom heb ik ook geschreven "ik meen".

Mijn vraag is nu: gelooft de niet wetenschappelijk opgeleide moslim dit ook of weet hij het niet zo precies?

Groeten,

Jenny Goeree Manschot

Posted by Sahar @ 16-07-2006 16:14
Mevrouw Jenny Goeree Manschot,

Ik heb net uw artikel gelezen en het korte commentaar eronder. Uw mening heeft mij verbaasd maar ook het feit dat u meent dat moslims niet denken dat christenen dezelfde God hebben als zij.

In de eerste instantie is het zo dat moslims, de joden en christenen de mensen van het boek noemen, de Bijbel. Ze idenitificeren zich met hen en beschouwen ze als de eerste gelovigen, al voordat moslims monotheistisch werden, waren immers de joden en christenen al monotheistisch geworden. Zolang men de politiek terzijde houdt, hebben moslims veel respect voor joden en christenen omdat ze van mening zijn dat alle drie de groepen in dezelfde God geloven. Ik zou u aanraden om dieper op de zaak in te gaan alvorens u het op papier zet.

Ten tweede, buiten dat ik het volledig niet met u eens ben, is het zo dat ik een studente religiestudies ben. Ik studeer alle wereldgodsdiensten en ben tot op zekere hoogte goed geinformeerd om hierover met u van gedachten te wisselen. Ik zou u nog veel meer willen schrijven maar ik wacht eerst uw reactie af.

Groeten.
Sahar
home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden