Jeruzalem, als gij slechts wist...

'Jeruzalem, Jeruzalem, als gij slechts wist wat tot uw vrede dient!', sprak eenmaal de grootste jood uit de geschiedenis. Hij weende over u, want Hij zag het leed, de ellende, de vernietiging die over u zou komen, omdat u Hem, uw vredevorst, uw messias verwierp.
Jeruzalem, Jeruzalem, als gij ook tweeduizend jaar later wist, wat tot uw vrede dient! Want gij wordt bedreigd door de volkeren rondom en door het volk dat temidden van uw volk woont en leeft en aanspraak maakt op uw grondgebied.

Op uw tempelberg staat thans de tempel van hun god triomferend boven het stadsbeeld uit te pronken. Daar waar eens de God woonde die de Israëlieten uit de slavernij van Egypte geleid heeft naar het land dat Hij aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede beloofd heeft, daar woont nu de god van uw tegenstanders. Daar waar eens de God van Israël troonde temidden van zijn volk om het te leiden en te beschermen, daar troont nu de god van de volkeren die Israël willen vernietigen. Daar waar eens de Mensenzoon uw inwoners de weg des levens heeft gepredikt, daar wordt thans de valse leer onderwezen van de god die uw ondergang beoogt. Het is de oude slang die de naam satan en duivel draagt.
Hij is de inspirator geweest van de eerste vernietiger. Hij is het ook van de tweede.
Hitler heeft geprobeerd de joden uit te roeien. En wat zal de volgende doen?
Staat uw voortbestaan, o Jeruzalem, thans voor de derde maal op het spel?

Jeruzalem, Jeruzalem, u bent de stad waar tweeduizend jaar geleden uw Koning de vrede voor Israël en de wereld getekend heeft, niet met een gouden pen, maar met zijn eigen bloed! Jeruzalem, als gij slechts wist dat Hij uw vrede is!
Niet het geweer, niet het atoomwapen zal uw vrede brengen. Ook een Palestijnse staat betekent geen vrede. Evenmin zal de vrede aan de conferentietafel tot stand komen. Niet het zwaard, maar het kruis dient u tot vrede!
Alleen de Gekruisigde kan u voor de ondergang behoeden. In Hem ligt het behoud van Israël en de vrede voor Jeruzalem. De behoudenis is in niemand anders. Want er is onder de hemel geen andere naam aan Israël gegeven, waardoor het behouden kan worden. Jeruzalem, het is de naam van uw messias, Jezus Christus! God heeft zijn Zoon gezonden om u, Jeruzalem, te redden van uw vijanden en uit de hand van allen die u haten.
Er heeft in Israël een kruis gestaan en aan dat kruis hing een jood om voor de joden het oordeel over de zonde weg te nemen. De Koning der joden heeft zich aan een schandhout laten offeren om zijn volk het leven te geven.
Jeruzalem, bekeer u daarom en aanvaard uw verlosser, Jezus Christus! Hij alleen kan u voor de ondergang behoeden!


Er heeft in Jeruzalem een kruis gestaan!
Het is het teken van Gods liefde voor de joden!


Jenny Goeree Manschot
Evan-folder nr. 19 © 1991


Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden