Eva en de slang

In het begin maakte God de hemel en de aarde. Maar de aarde was helemaal leeg. Er waren geen dieren en planten en ook geen mensen. Alles stond onder water en het was helemaal donker. God keek ernaar en Hij dacht: dit is niks. Ik ga er wat moois van maken.
Het eerste wat God zei, was: ‘Er moet licht komen!’ En er kwam licht. Er waren nog geen zon, maan en sterren. Waar kwam dat licht dan vandaan? Dat licht was Jezus, de Zoon van God. En dat licht is zo mooi, dat je dat met je mensenogen niet kunt verdragen. Daar kunnen je ogen gewoon niet tegen. In dat schitterende licht begon God te scheppen. Hij ging de aarde mooi maken. En weet je hoe Hij dat deed? Hij sprak gewoon. Hij zei: ‘Al het water moet samenvloeien en het droge moet te voorschijn komen.’ En het gebeurde! En God noemde het droge “aarde” en het water “zeeën”. Hij liet allerlei planten groeien en bomen en Hij zorgde dat er zaad in zat, zodat er steeds meer planten en bomen konden groeien.

God hing de sterren op
Daarna zei God: ’Dat er sterren aan de hemel komen om licht te geven op de aarde, om verschil te maken tussen licht en duisternis, dag en nacht, en zomer en winter.’ En God maakte de sterren en de zon en de maan … en Hij hing ze op in het heelal, allemaal netjes op hun plaats. De maan en de sterren waren er om licht te geven in de nacht, en overdag scheen de zon. En dat gebeurt nog steeds.
Nu zul je wel denken: ja, maar er was toch al licht? Dat klopt. Maar Jezus bleef niet op de aarde. Hij woonde in de hemel en daar zou Hij weer naar teruggaan. Totdat Hij als klein kindje geboren zou worden in een donkere stal in Bethlehem … Maar zover was het toen nog niet.
Na de lichten schiep God de dieren. De vissen, de vogels, het vee en de wilde dieren, zoals apen en leeuwen. Hij schiep de hele kleine diertjes en de hele grote. Allemaal naar hun eigen aard. En Hij zegende de dieren en zei: ’Wees vruchtbaar!’ Dat betekent dat er veel babydieren geboren zouden worden, zodat de hele aarde vol zou worden met dieren. Er waren toen nog geen “roof”dieren. Alle beesten aten planten die God speciaal voor hen liet groeien.

Hij heette Adam
Maar toen kwam het allermooiste. God zei: ‘Laten we mensen maken die op ons lijken.’ God schiep een man en een vrouw en samen zijn ze het beeld van God. En Hij gaf hun de opdracht om te heersen over de dieren en de aarde te onderwerpen.
We gaan even kijken hoe dat ging. God nam een klomp aarde en boetseerde daarvan een grote pop. Zo groot als een mens. Hij lag op de grond en zag er prachtig uit. Maar hij deed niets. Hij stond niet op. Hij keek niet rond. Hij praatte niet. Hij lag daar maar. Dat was logisch, want er zat geen leven in. Toen blies God met zijn eigen mond de levensadem in de neus van de pop. De pop werd een levend mens, een levende man. Hij heette Adam.

Twee bijzondere bomen
God was heel trots op Adam. Hij zei: ‘Adam, Ik ben je vriend. Ik houd veel van je.’ God legde voor zijn vriend een grote tuin aan, het paradijs. Hij zette er allerlei planten, bloemen en bomen in en Hij liet ook twee heel bijzondere bomen groeien. De ene was de boom des levens en de andere heette de boom der kennis van goed en kwaad.
Maar God liet Adam ook wat doen. Hij moest de dieren een naam geven. Dat was nog een hele klus, want het waren er heel veel! Van alle dieren kwamen de mannetjes en de vrouwtjes netjes langs Adam lopen, zodat hij kon zeggen hoe ze moesten heten. De dieren met die lange slurf noemde hij olifanten, en die met twee bulten op hun rug kamelen. En die kleine diertjes die zo piepen, noemde hij muizen. Er kwamen ook twee dieren met lange nekken langs. ‘Die moeten giraffen heten’, besliste Adam.
Toen al die dieren twee aan twee, als mannetje en vrouwtje, langs hem liepen, dacht Adam: de dieren zijn allemaal met z’n tweeën en ik ben helemaal alleen! En hij keek of er niet iemand bij zou zijn met wie hij samen kon leven. Helaas, hij vond niemand die bij hem paste.

De moeder van alle mensen
Maar God had een prachtig plan. Hij liet Adam in een diepe slaap vallen. Toen voerde Hij een goddelijke operatie uit. Hij haalde een rib uit Adam en bouwde daarvan een vrouw. Een hele mooie, lieve vrouw. Toen Adam wakker werd, stelde God haar aan hem voor. En Adam riep heel blij uit: ‘Dit is eindelijk iemand van mijn eigen soort. Ze heeft hetzelfde vlees als ik en dezelfde beenderen.’ Adam omhelsde haar en zei: ‘Ik noem je mannin, omdat je uit de man genomen bent.’
Hier in het paradijs werd het eerste huwelijk op aarde voltrokken. Dat deed God zelf. Hij zei tegen Adam en Eva: ‘Ik maak jullie vruchtbaar, zodat jullie veel kinderen krijgen en de hele aarde vol wordt met mensen.’ Adam gaf zijn vrouw nog een andere naam erbij: Eva. Omdat zij de moeder is geworden van alle mensen.
Adam en Eva kregen het paradijs om in te wonen. En God zei: ‘Van alle bomen die daarin staan, mogen jullie eten, behalve van de boom der kennis van goed en kwaad, want als je daarvan eet, zul je sterven.’
Nu, Adam en Eva waren heel blij en gelukkig. God kwam iedere dag met hen praten. Ze verlangden er helemaal niet naar om van de verboden boom te eten … totdat ...

De slang zei poeslief tegen Eva …
Totdat … de duivel kwam. Hij was helemaal niet blij dat de mens gelukkig was en God gehoorzaamde. Hij verkleedde zich als een slang en zei poeslief tegen Eva: ‘God heeft toch tegen jullie gezegd dat je van geen enkele boom in het paradijs mag eten?’ Hij veranderde zomaar de woorden van God. ‘Welnee’, zei Eva, ‘we mogen van alle bomen eten, behalve van de boom der kennis van goed en kwaad. Want als we daarvan eten, zullen we sterven, heeft God gezegd.’ ‘O’, zei de slang, ‘dat is niet waar! Je zult helemaal niet sterven. Maar God weet als je van die boom eet, zullen je ogen opengaan en dan zul je als God zijn. Dan weet je net als Hij wat goed en kwaad is.’
Eva keek nog eens goed naar de verboden boom. Ze werd nieuwsgierig. Er hingen heerlijke vruchten aan. Ze plukte er snel één af en nam een hap. Ze gaf ook een stuk aan Adam die bij haar was en ook hij at ervan. Toen begrepen ze allebei wat goed en kwaad is. Ze hadden het kwade gedaan. Ze hadden gezondigd en ze werden bang voor God. Ze verstopten zich tussen de struiken.
Maar God wist wel waar ze waren. Hij ziet alles. Niemand kan zich voor Hem verborgen houden. ‘Adam, waar ben je?’, riep God. Adam kwam trillend te voorschijn. ‘Heb je van de verboden boom gegeten?’ Adam schoof meteen de schuld door naar Eva: ‘Heer, de vrouw die u me gegeven hebt, die heeft me laten eten.’ En Eva op haar beurt gaf de duivel de schuld: ‘De slang heeft me verleid.’

Uit het paradijs gestuurd
Toen zei God iets tegen de slang wat heel belangrijk is: ‘Er zal iemand komen die jouw kop vermorzelt.’ Dat betekent dat er iemand zou komen om de zonde te verzoenen en voor de mens de weg vrij te maken naar een nieuw paradijs. Een tweede Adam. En dat is Jezus, de Zoon van God.
Tegen Adam zei God: ‘Omdat je van de verboden boom gegeten hebt, is de aarde vervloekt. Je zult hard moeten werken om te eten te hebben.’ “Vervloekt” wil zeggen: in de macht van de duivel. Adam die de aarde moest bewaken, had hem prijsgegeven aan de slang.
Tegen Eva zei God: ‘Kinderen krijgen, doet voortaan pijn, en je man is de baas over je.’
Omdat Adam en Eva geen kleren hadden - die hadden ze in het paradijs niet nodig - maakte God kleren van dierenvellen voor hen. En Hij stuurde hen uit het paradijs. Hij zette twee engelen bij de ingang om de weg naar de boom des levens te bewaken. Want als de mens daarvan zou eten, zou hij voor eeuwig leven. Dan zou hij als zondaar voor altijd verder leven. En dat kon en mocht niet.
God had gezegd: ‘Als je zondigt, zul je sterven.’ Adam en Eva stierven niet meteen. Nee, ze zouden eerst kinderen krijgen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en … achter, achter, achter, achterkleinkinderen. Pas als ze oud waren zouden ze sterven. Adam is 930 jaar geworden.
De mens zal niet voor altijd dood blijven. Eenmaal zal God alle doden opwekken.

Dit verhaal staat in de Bijbel in Genesis 1 t/m 3.

Jenny Goeree Manschot

©2004 Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden