Abel Herzberg over de Holocaust

Is Abel Herzberg een antisemiet, een godsdienstwaanzinnige of … ?

Het volgende leest u in zijn boek “Tweestromenland, Dagboek uit Bergen-Belsen”.

9 september. Sabbat is het vandaag. Storm staat op het appelterrein en het regent buiten. De mannen buiten zullen nat thuiskomen en er zullen, vrees ik, veel zieken zijn. Het is ook nog koud geworden en guur en wij vrezen de komende winter.
Ik heb in die middag in de Thora gelezen, de afdeling die vandaag gelezen wordt in de synagogen: Deuteronomium 28. De grote vervloeking van het volk door God, de herhaling van Leviticus 26. En ik heb daaraan toegevoegd een van de grote troostprofetieën van Jesaja.
Luister: ‘En wat er van u overblijft, ik jaag hun de angst in het hart, in het land van uw vijanden, dat het geluid van een opgewaaid blad hen verschrikt.
Struikelen zullen zij de een over de ander…en het land van uw vijanden zal u verteren.
En ik breek over u de broodstaf, zodat tien vrouwen uw brood in één oven bakken…en uw brood zal men brengen bij gewicht, eten zult ge, maar niet verzadigd zijn.
…En onder deze volken zult gij geen verademing hebben en er zal voor uw voet geen rustplaats zijn. God zal daar uw hart doen sidderen, uw ogen doen kwijnen van verlangen en verdrietig maken uw ziel. Uw leven zal hangen tegenover u, dag en nacht zult gij bang zijn en geen vertrouwen meer in uw leven bezitten. Des ochtends zult gij zeggen “was het maar avond” en des avonds “was het maar morgen”.
God zal een volk over u plaatsen, komend van verre, als een vliegende adelaar, een volk welks taal gij niet kent. Een volk onbeschaamd, zonder eerbied voor een grijsaard en voor de knaap zonder erbarmen. God zal u slaan met waanzin, met blindheid en verwarring des harten. Als een blinde in het duister, zo tast gij rond, midden op de dag, en gij zult niet slagen in wat gij beproeft. Gij zult alleen maar verdrukt en beroofd worden dag aan dag zonder dat er iemand zal zijn om u te helpen. Gij zult u met een vrouw verloven en een ander zal omgang met haar hebben, gij zult een huis bouwen, maar er niet in wonen, een gaarde planten en er de vrucht niet van genieten. Uw zonen en dochteren worden aan een ander volk uitgeleverd, uw ogen zullen het zien en de hele dag naar hen smachten, maar gij zult geen macht bezitten’.
God heeft woord gehouden tegenover het volk dat hij uitverkoren heeft om zijn Thora te ontvangen.
En ik lees verder: ‘Doch met dit al, als zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal ik hen niet zo diep verwerpen en zal ik niet zo van hen walgen, dat ik hen geheel vernietigen zal en dat ik mijn verbond met hen verbreken zal. Want ik ben Jahwe, hun God’.
Deze grimmige, wrede God, die hen tot aan de rand van de ondergang voert, om zich dan over hen te ontfermen, die al zijn straffen heeft uitgevoerd, deze God heeft Israël liefgehad. En in wezen heeft het Hem nimmer losgelaten, omdat Israël deze idee niet loslaten kan, daarom immers heeft het geschreven, wat hier geschreven staat. En daarom komt de grote profeet en roept: ‘Sta op’ (Jesaja 60:1-22.
Tot zover Abel Herzberg.

Als ik dit lees word ik koud en stil van binnen. Eens ben ik in zo’n stemming in de huid van Judith Cohen gekropen. Toen heb ik de Evan-folder “Tussen Hemel en Holocaust” geschreven”.

Volk nummer één van de wereld!
God heeft de Joden niet geroepen voor de Holocaust maar voor de hemel.
God heeft Israël uitverkoren om volk nummer één van de wereld te zijn. Hij heeft het uitverkoren om het volk te zijn waaruit zijn Zoon, Jezus Christus, als mens geboren zou worden om de mensheid te verlossen van haar zonde. Hij heeft het al zijn zegeningen willen geven, zoals gezondheid, voorspoed, vrede, een lang leven en nog veel meer.

MAAR Israël was ongehoorzaam aan zijn God en verliet Hem steeds opnieuw. Het zondigde en diende andere goden. Het was opstandig tegen God. Dat begon al voordat de Israëlieten het beloofde land binnentrokken. Daarom hield God hen voordat ze de grens overgingen de zegen en de vloek voor. Hij stelde Israël voor de keuze: het leven of de dood (Deuteronomium 28).

Het jaar 70
Als Israël God diende, werd het gezegend. God deed grote tekenen en wonderen ten behoeve van de Joden en het land had vrede. Zondigden de Joden tegen de geboden van God dan kwamen zij onder vloek en ging het slecht met hen. Maar als zij zich weer bekeerden, ontfermde God zich over hen en zegende hen. Want God is liefde!

De Joden waren een hardnekkig volk. Ze keerden God steeds weer de rug toe. Ze doodden de profeten die Hij zond om hen op andere gedachten te brengen. Ze sloten hun oren. Ze bleven zich verzetten tegen hun God, de God van Israël. Hun ongehoorzaamheid bereikte een climax toen ze hun messias Jezus Christus verwierpen en kruisigden.

In het jaar 70 werd Jeruzalem verwoest en de Joden werden uit hun land verbannen en over de hele wereld verstrooid. Maar ze vonden onder de volkeren geen rust. Ze werden vervolgd en opgejaagd tot ze uiteindelijk in de concentratiekampen terechtkwamen.

Bergen-Belsen
In het concentratiekamp Bergen-Belsen erkent Abel Herzberg dat de vloek uit Deuteronomium 28 over de Joden is gekomen. Maar hij wijst er ook op (met Jesaja 60) dat God eenmaal uitkomst zal geven en het Joodse volk weer zal oprichten. Dit ben ik helemaal met hem eens.
Of Abel Herzberg later tot geloof in Jezus is gekomen, weet ik niet.

God is liefde. Hierin toont God zijn liefde aan de wereld dat Hij de straf die de mens verdient, aan zijn eigen Zoon Jezus heeft laten voltrekken. Jezus heeft de mens vrijgekocht van de vloek. Wie dit aanvaardt, heeft eeuwig leven.

Jenny Goeree Manschot

Jezus is de enige hoop voor Israël en de wereld!


©
Overname van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever/auteur.


home | over evan | artikelen | bijbelverhalen | vragen | uw mening
forum | e-mail | colofon


© 2017 Alle rechten voorbehouden